A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Juhtpõhimõtted
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Seire Paldiski objektil | Seire Tammiku objektil | Mõõtmistulemused

SEIRE

Kiirgustegevusega kaasneb paratamatult radionukliidide sattumine ümbritsevasse vee- ja õhukeskkonda. Halvemal juhul on tegu avariiheitmetega, tavaliselt siiski aga nn. kontrollitud heitmetega, mille käigus teatud kogus radionukliide paisatakse õhku või juhitakse läbi kanalisatsioonisüsteemi mõnda ümbritsevasse veekogusse. Pole ju võimalik ega mõttekaski taotleda heitmete 100%list puhastamist, kui selleks kulutatavad vahendid ei kaalu üle saavutatavat efekti keskkonnaseisundis ning elanikkonna tervise paranemisel.

Kontrollitud heitmete väljalaske korral on loomulik, et toimub nn. ”allikaseire” (ingl. source monitoring), mille käigus määratakse keskkonda juhitavate radionukliidide koguhulgad ja aktiivsused nende väljalaskekohas (korstnas, kanalisatsioonitorus, kogujamahutis jm.) ning võrreldakse saadud tulemusi õigusaktides sätestatud kontrollarvudega. Hetkel Eestis kehtivad radionukliidide maksimaalselt lubatavad kogused radioaktiivsetes heitmetes on ära toodud siin. Nimetatud kontrollarvude ületamist ei ole AS A.L.A.R.A. asutamisest ja seire läbiviimisest alates kordagi Paldiski endisel tuumaobjektil ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlas fikseeritud.

Keskkonna ja elanikkonna kaitse tagamisel on oluline jälgida radionukliidide sisaldust ja käitumist ka Paldiski endist tuumaobjekti ümbritsevas vee- ja õhukeskkonnas ning toiduahelates. Sel eesmärgil koostatud kiirgusseireprogrammi ülesehitus peaks lähtuma nii tuumarajatise ja tema poolt põhjustatud heitmete iseloomust, kui ka ümbritseva keskkonna parameetritest (taimestik, sademed, geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused) ja sealsetest elanikest ning nende harjumustest. Kiirgusseire käigus kogutav andmestik on kasutatav ohutushinnangute koostamisel, mille alusel on võimalik ennetavate meetmete planeerimine ja rakendamine.

AS A.L.A.R.A. hallatavatest objektidest tekib hetkel piiratud kogus vedelheitmeid vaid Paldiski objektil ning need on seotud peamiselt saastunud eririietuse pesuga. Ent lisaks kaasaegsete heitmete mõjule peegeldub Paldiski ja Tammiku keskkonnas kindlasti veel jälgi objektide varasematest ajaloost. Selle kinnituseks on triitiumi esinemine nii Tammiku kui Paldiski objekti kontrollpuuraukudest võetud põhjaveeproovides.


Rohkem lugemist:

IAEA Safety guide
"Environmental and Source Monitoring for Purpose of Radiation Protection"