A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » N.ukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla rajati 1960-ndate aastate alguses tollase Eesti NSV territooriumil paiknevates tööstusettevõtetes, teadus- ja meditsiiniasutustes ning mujal tekkivate radioaktiivsete jäätmete matmispaigana. Matmispaik oli kasutusel aastatel 1963-1995 ehk kuni tema ülevõtmiseni AS A.L.A.R.A. poolt eelmise operaatori, toonase Tallinna Eriautobaasi, käest.

Tallinna lähistel liivasesse männimetsa rajatud matmispaiga koosseisu kuulusid maa-alune, 400 m3 mahutavusega, raudbetoonist ning roostevabast metallist sisevooderdisega, vedeljäätmete mahuti ning maapinnalähedane hoidla tahkete jäätmete jaoks. Viimane kujutab endast liivapinnasesse süvistatud betoonseintega 18 m pikkust ja 8 m laiust rajatist. Raudbetoonist vaheseintega on hoidla jaotatud üheksaks sektsiooniks. Pealt on sektsioonid kaetud betoonpaneelidega. Jäätmete sisestamiseks eemaldati paneelid ühe sektsioonirea pealt ning sinna asetati teisaldatav ja uksega varustatud metallist katusekonstruktsioon. Pärast sektsiooni(de) täitumist eemaldati katus, asetati paneelid tagasi ning kaeti need hüdroisolatsioonikihiga, avati järgnevad tühjad sektsioonid jne.

1994. aastal Rootsi Kiirguskaitse Instituudi poolt Tammiku jäätmehoidla kohta koostatud ohutushinnangust selgub, et hoidla ei vasta kaugeltki tänapäevastele radioaktiivsete jäätmete hoidlate suhtes kehtivatele ohutusnõuetele. Seetõttu on matmispaik juba üle kümne aasta jäätmete matmiseks suletud. Hetkel toimetatakse kõik Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse vahehoidlasse. Tammiku jäätmehoidlat ei ole võimalik käsitleda ka radioaktiivset jäätmete lõppmatmispaigana, sest ohutushinnangu alusel ei ole tagatud seal ladustatud jäätmete pikaajaline ohutus ümbritsevale keskkonnale ja inimese tervisele. Seetõttu on plaanis matmispaik likvideerida, eemaldades sinna aastakümnete vältel ladustatud jäätmed ja transportida ning ladustada need Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse rahvusvahelistele nõuetele vastavasse vahehoidlasse, teostada hoidla likvideerimise järgset seiret ning avada hoidla territoorium piiranguteta kasutuseks.

Käesolevaks ajaks on nimetatud eesmärkide teostamise nimel töötatud juba üle kümne aasta. 2001. aastal jõuti lõpule vedeljäätmete mahuti likvideerimisega. Mahutis leidunud vedeljäätmete analüüsimisel leiti, et arvestades jäätmete madalat aktiivsust on võimalik ja ohutu juhtida need tavalisse kanalisatsioonisüsteemi. Tahkete jäätmete suhtes on selline lähenemisviis mõeldamatu, sest tegu on kohati küllaltki kõrge aktiivsusega ning elule ja tervisele ülimalt ohtlike kasutatud kiirgusallikatega. Selles osas on käesolevaks hetkeks koostöös Rootsi radioaktiivsete jäätmete käitlemisega tegeleva ettevõtte SKB ekspertidega läbi viidud eeluuring, mille käigus hinnati Tammiku jäätmehoidla ja sellesse paigutatud jäätmete seisundit, töötati välja jäätmete eemaldamise üldine strateegia ning täpsustati nõudeid kasutatavatele seadmetele ja tehnoloogiatele. Edasisteks sammudeks on hoidla likvideerimise keskkonnamõju hindamise aruande koostamine ja hoidla likvideerimistöödega alustamine aastatel 2006-2010.

Hoidlas teostatakse kiirgusseiret seireprogrammi alusel.