A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Nõukogu ja juhatus
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

ISO 9001 sertifikaat | ISO 14001 sertfikaat

AS A.L.A.R.A. kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on kooskõlas AS A.L.A.R.A. visiooni ja missiooniga ning põhineb kiirgusohutuse põhiprintsiipidel.

AS A.L.A.R.A. visioon on tulevastele põlvedele minimaalse kiirgusohuga elukeskkonna tagamine.

AS A.L.A.R.A. missioon on radioaktiivselt saastunud objektide (Paldiski ja Tammiku objekt) dekomisjoneerimine ning radioaktiivsete jäätmete transport, käitlemine ja ladustamine.

Ettevõttes hinnatud põhiväärtused on täpsus, kohusetunne, lojaalsus ja koostöövalmidus.

AS A.L.A.R.A. kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika:

  • käitleme radioaktiivseid jäätmeid ALARA printsiibist juhindudes inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale ohutul, kaasnevaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid arvestaval viisil;

  • käitleme radioaktiivseid jäätmeid nii, et nende oodatav mõju ei tekitaks järeltulevatele põlvedele kohustust tegeleda minevikus tekkinud jäätmetega;

  • jälgime alati oma tegevuste vastavust siseriiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ning kiirgusohutuse valdkonna headele tavadele;

  • parima võimaliku tehnika ja säästliku ressursikasutusega, töökorralduse pideva parendamise ning töötajate kindlustamisega nende tööks vajalike teadmiste, oskuste ja vahenditega tagame oma toodete ja teenuste kõrge, kõiki kliente rahuldava kvaliteedi.

Poliitika jätkuvat sobivust hinnatakse vähemalt üks kord aastas AS-i juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

AS A.L.A.R.A. lähtub oma tegevuses Vabariigi Valitsuses 17.04.2008. a. heaks kiidetud kiirgusohutuse riiklikus arengukavas 2008-2017 ja selle rakendusplaanis 2012-2015 toodud tegevussuundadest, AS-i ainuaktsionäri ootustest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud lepingute ja kiirgustegevuslubade tingimustest.

AS A.L.A.R.A. töötajad on teadlikud AS-i eesmärkidest ja vastutusest nende eesmärkide saavutamisel.

AS A.L.A.R.A. keskkonna- ja kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

ALARA printsiip – ioniseeriva kiirguse tasemed tuleb hoida nii madalal kui see on mõistlike kulutustega saavutatav, kahjustamata inimeste elu ja tervist ning ümbritsevat keskkonda.