A.L.A.R.A. AS
reg.nr. 10462309
Leetse tee 21
76806 Paldiski
Harjumaa
telefon/faks 67 41 366
e-post alara@alara.ee
 

  » Avaleht
  » Kontakt
  » Poliitika
  » Majandustulemused
  » Riigihanked
  » Projektid
  » Teenused
  » Trükised, ettekanded
  » Seire
  » Kiirgusest
  » Viited

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine aastatel 2012-2017

AS A.L.A.R.A. eesmärgiks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamisel on hoidla dekomisjoneerimine. See hõlmab toiminguid ja meetmeid, mida rakendatakse elanikkonna suhtes kiirgusohtu kujutava rajatise tegevuse täielikuks likvideerimiseks, sealhulgas hoidla radioaktiivsest saastumisest puhastamist ja täielikku lammutamist ning hoidla ja selle territooriumi vabastamist Kiirgusseaduse nõuete täitmisest. Tulevikus peab praegune hoidla alune maa saama ilma piiranguteta kasutatavaks rohealaks.

Hoidla üheksast sektsioonist oli jäätmetega täidetud kuus sektsiooni. Aastatel 2008-2011 eemaldati nendes sektsioonides asunud jäätmed hoidlast, eelsorteeriti, pakendati transpordiks sobilikku konteinerisse ning transporditi Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse, kus toimub jäätmete edasine sorteerimine, konditsioneerimine, ladustamiseks sobilikku konteinerisse pakendamine ja ladustamine jäätmete vaheladustuspaigas.

Kiirgustegevusluba Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla dekomisjoneerimiseks väljastati AS-le 09.11.2012. a. tähtajaga viis aastat. Vastavalt loa tingimustele ja AS-i koostatud dekomisjoneerimise plaanile koosneb hoidla dekomisjoneerimine kolmest etapist.

I etapp – Tammiku hoidla radioloogiline iseloomustamine
Sektsioonide, sh. sektsioone katvate betoonplokkide kohta koostatakse pindade radioaktiivse saastumise kaart, kus iga 0,3 m2 suuruse ruudu kohta märgitakse selle ruudu keskmistatud mõõtetulemused koos mõõtemääramatusega. Kaardi alusel määrab Keskkonnaamet igale sektsioonile eraldi proovivõtu kohad ja proovide arvu, selgitamaks välja sektsioonide pindadel asuvad radionukliidid ja nende eriaktiivsused. Võetud proovid analüüsitakse tunnustatud laborites. Analüüsitulemustest lähtuvalt määratakse sektsioonide maksimaalsed lubatud radionukliidide tasemed ehk puhastamise piirmäärad milleni tuleb saastunud pinnad puhastada.

II etapp – Tammiku hoidla radioaktiivsest saastumisest puhastamine
Hoidla sektsioonide pindadelt eemaldatakse radioaktiivselt saastunud kiht kuni maksimaalselt lubatud radionukliidide tasemete saavutamiseni (ehitise lammutamiseks kehtestatud vabastamistasemeteni). Eemaldatud saastunud kiht on radioaktiivne jääde ja see pakendatakse transpordiks sobilikku konteinerisse ning transporditakse edasiseks käitlemiseks Paldiskis asuvasse radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse. Seejärel koostatakse uuesti radioaktiivsest saastest puhastatud pindade radioaktiivse saastumise kaart, kus iga 0,3 m2 suuruse ruudu kohta märgitakse keskmistatud mõõtetulemused koos mõõtemääramatusega. Kaardi alusel määrab Keskkonnaamet igale sektsioonile eraldi proovivõtu kohad ja proovide arvu, selgitamaks välja, kas pinnad on puhastatud nõutud tasemeteni. Võetud proovid analüüsitakse tunnustatud laborites.

III etapp – Tammiku hoidla ja selle territooriumi vabastamine
Kui proovide analüüsitulemustest lähtuvalt võib järeldada, et sektsioonide pinnad on puhastatud nõutud tasemeteni, siis koostatakse kiirgusohutushinnang nii hoidla kui ka tema territooriumi kohta. Hoidla lammutamisega alustatakse peale Keskkonnaameti kooskõlastuse saamist kiirgusohutushinnangule. Keskkonnaamet kooskõlastab samuti hoidla lammutamise lõpetamise, misjärel täidetakse lammutusjärgne süvend ja haljastatakse territoorium.

Hoidla dekomisjoneerimise ajaline plaan
1. Saastunud hoidla radioloogiline iseloomustamine 2012-2014;
2. Hoidla radioaktiivsest saastumisest puhastamine 2014-2015;
3. Puhastatud hoidla radioloogiline iseloomustamine ja kiirgusohutushinnangu koostamine 2015-2016;
4. Puhastatud hoidla lammutamine, lammutusjärgse süvendi täitmine ja territooriumi haljastamine 2016-2017.


AS A.L.A.R.A. kontaktisikuteks hoidla ohutustamisel on:
Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee
Valeri Badyrkhanov, telefon 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valeri.badyrkhanov@alara.ee