Juhtpõhimõtted

AS A.L.A.R.A. kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted on kooskõlas AS A.L.A.R.A. visiooni ja missiooniga, toetavad AS-i strateegilisi eesmärke ning põhinevad kiirgusohutuse põhiprintsiipidel.

AS A.L.A.R.A. visioon on tulevastele põlvedele minimaalse kiirgusohuga elukeskkonna tagamine.

AS A.L.A.R.A. missioon on radioaktiivselt saastunud objektide (Paldiski ja Tammiku objekt) dekomissioneerimine ning radioaktiivsete jäätmete nõuetekohane transport, käitlemine ja ladustamine.

Ettevõttes hinnatud põhiväärtused on täpsus, kohusetunne, lojaalsus, koostöövalmidus ja soov omandada uusi teadmisi.

AS A.L.A.R.A. kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

  • käitleme radioaktiivseid jäätmeid ALARA printsiibist juhindudes inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale ohutul, kaasnevaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid arvestaval viisil;

  • käitleme radioaktiivseid jäätmeid nii, et nende oodatav mõju ei tekitaks järeltulevatele põlvedele kohustust tegeleda minevikus tekkinud jäätmetega;

  • järgime alati oma tegevustes vastavust siseriiklikele õigusaktidele ja rahvusvahelistele nõuetele ning kiirgusohutuse valdkonna headele tavadele;

  • parima võimaliku tehnika ja säästliku ressursikasutusega, töökorralduse pideva parendamise ning töötajate kindlustamisega nende tööks vajalike teadmiste, oskuste ja vahenditega tagame oma toodete ja teenuste kõrge, kõiki kliente ja huvipooli rahuldava kvaliteedi;

  • tagame ettevõttes radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja kiirgusmõõteseadmete kalibreerimise kompetentsi järjepidevuse;

  • töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vältimise ja vähendamise nimel ning kõik meie tegevused toimuvad viisil, mis tagavad keskkonnaseire tulemuste pideva paranemise.

Juhtpõhimõtete jätkuvat sobivust hinnatakse vähemalt üks kord aastas AS-i juhtkonnapoolse ülevaatuse käigus.

AS A.L.A.R.A. lähtub oma tegevuses keskkonnaministri 23.01.2020. a. kinnitatud kiirgusohutuse riiklikus arengukavas 2018‒2027, selle rakendusplaanis 2022‒2025 ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikus tegevuskavas toodud tegevussuundadest, AS-i ainuaktsionäri ootustest, Kliimaministeeriumiga sõlmitud lepingute ning kiirgustegevuslubade tingimustest.

AS A.L.A.R.A. töötajad on teadlikud AS-i eesmärkidest ja vastutusest nende eesmärkide saavutamisel.

AS A.L.A.R.A. kiirgusohutuse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem vastab ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

ALARA printsiip – ioniseeriva kiirguse tasemed tuleb hoida nii madalal kui see on mõistlike kulutustega saavutatav, kahjustamata inimeste elu ja tervist ning ümbritsevat keskkonda.