Hallatavad objektid

Paldiski endine tuumaobjekt

1960-ndate aastate algul alustati Paldiskis nõukogude laevastiku tuumaallveelaevade meeskondade väljaõppeks maismaal asuva õppekeskuse ehitamist.

Pakri poolsaare keskosas paiknenud tuumaobjektis asusid kaks õppestendi, mis kujutasid endist seda osa allveelaevade korpustest, mis olid otseselt seotud energiatootmise, allveelaevade ja reaktorite juhtimisega ning nende liikumisega seotud pardasüsteemidega ning kumbki õppestend hõlmas ka töötavat tuumareaktorit. Pärast Tšernobõli katastroofi korraldatud ohutushinnangu tulemusi seisati 1989. aastal ajutiselt mõlemad reaktorid eesmärgiga tõsta reaktorite ohutust, kuid Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega ohutuse osas täiustatud reaktoreid ei taaskäivitatud. Koolitus õppekeskuses kestis küll kuni 1993. aastani, kuid ilma praktilise reaktoritöö kogemuseta.

Mõlemad reaktoritega varustatud õppestendid asusid tuumaobjekti 200 meetri pikkuses peahoones. Lisaks peahoonele majutas objekti 29 ha suurune territoorium veel kahte (tahkete ja vedelate) radioaktiivsete jäätmete hoidlat, vedeljäätmete töötlemiskompleksi, ventilatsioonikeskust, radioaktiivselt saastunud tööriietuse pesuks vajalikku eripesulat, katlamaja ning paljusid teisi tuumareaktorite töö tagamiseks vajalikke abiehitisi.

Pärast Eesti taasiseseisvumist ja pikki läbirääkimisi Nõukogude Liidu õigusjärglase Vene Föderatsiooniga anti objekt Eestile 26. septembril 1995. a. üle. Enne Paldiskist lahkumist eemaldas Vene Föderatsioon vastavalt sõlmitud kokkuleppele reaktoritest tuumakütuse ja demonteeris õppestendid, jättes alles vaid mõlemad tuumareaktorit sisaldavad allveelaevasektsioonid. Viimaste ümber rajati raudbetoonist sarkofaagid.

Alates tuumaobjekti ülevõtmisest on radioaktiivsest ja mitteradioaktiivsest saastusest puhastatud ning lammutatud valdav enamus selle territooriumil paiknenud ehitisi. Kunagi siin paiknenud 39-st hoonest ja rajatisest on praeguseks püsti veel vaid kolm:

  • reaktorisektsioone sisaldav renoveeritud peahoone, kuhu on rajatud kaasaegne radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ning AS A.L.A.R.A. tööks vajalikud kontori- ja laoruumid ning töökojad;
  • valvehoone;
  • garaaž.

Objekti puhastustööde käigus kogutud jäätmed on käideldud ja ladustatud viisil, mis vastab kaasaegsetele rangetele ohutusstandarditele.

Enne endise tuumaobjekti üleandmist Vene Föderatsiooni poolt reaktorisektsioonides tehtud tööd pidid tagama reaktorite ohutuse ja stabiilsuse vähemalt viiekümneks aastaks. Siiski näitavad järgnenud uuringud ja hinnangud, et Paldiski endise tuumaobjekti reaktorite hoiutingimused ei vasta kaugeltki rahvusvaheliselt tunnustatud ohutuskriteeriumitele. 2005. aasta detsembris käivitusid Euroopa Liidu PHARE projekti 632.03.01 “Safe long-term storage of the Paldiski sarcophagi and related dismantling activities” raames objektil projekteerimis- ja ehitustööd, mille eesmärgiks oli reaktorite ja radioaktiivsete jäätmete ohutu hoiustamise tegelik tagamine vähemalt 50 aastaseks perioodiks, see tähendab peahoone ja seal asuvate sarkofaagide ning radioaktiivsete jäätmete vahehoidla ümberehituse ja/või täiustamise teel.

Kuigi valdav enamus saastusest puhastamise töid Paldiski endisel tuumaobjektil lõppesid aastal 2012, jäävad reaktorisektsioonide lõpliku lammutamise ja ohutuse tagamisega (dekomissioneerimisega) seotud tööd aastatesse 2040-2050. Reaktorisektsioonide ohutu hoiustamise perioodi vältel, enne reaktorite lammutustööde alustamist, tuleb 2040. aastaks Eestisse rajada radioaktiivsete jäätmete lõpphoidla, kuhu paigutatakse lisaks olemasolevatele jäätmetele ka reaktorisektsioonide lammutamisel tekkivad radioaktiivsed jäätmed.

Näita rohkem
Näita vähem

Radioaktiivsete jäätmete vahehoidla

1997. aastal rajati Paldiski endise tuumaobjekti peahoonesse radioaktiivsete jäätmete vahehoidla.

Vahehoidla on planeeritud arvestusega, et sinna on võimalik mahutada kõik Eestis tekkivad jäätmed, sh. Paldiski tuumaallveelaevnike õppekeskuse tuumaobjekti dekomissioneerimise käigus tekkivad radioaktiivsed jäätmed, välja arvatud reaktorid. Hoidla on jaotatud kaheks sektsiooniks, millest kumbki mahutab 360 jäätmekonteinerit mõõtmetega 1,2 × 1,2 × 1,2 m.

Näita rohkem
Näita vähem

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla

Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla rajati 1960-ndate aastate alguses tollase Eesti NSV territooriumil paiknevates tööstusettevõtetes, teadus- ja meditsiiniasutustes ning mujal tekkivate radioaktiivsete jäätmete matmispaigana.

Matmispaik oli kasutusel aastatel 1963-1995 ehk kuni tema ülevõtmiseni AS A.L.A.R.A. poolt eelmise operaatori, toonase Tallinna Eriautobaasi, käest.

Tallinna lähistel liivasesse männimetsa rajatud matmispaiga koosseisu kuulusid maa-alune, 400 m3 mahutavusega, raudbetoonist ning roostevabast metallist sisevooderdisega, vedeljäätmete mahuti ning maapinnalähedane hoidla tahkete jäätmete jaoks. Viimane kujutab endast liivapinnasesse süvistatud raudbetoonseintega 18 m pikkust ja 8 m laiust rajatist. Hoidla on jaotatud üheksaks sektsiooniks, millest kuus oli jäätmetega täidetud. Pealt on sektsioonid kaetud betoonpaneelidega. Jäätmete ladustamiseks hoidlas eemaldati paneelid ühe sektsiooni pealt ning sinna asetati teisaldatav ja uksega varustatud metallist katusekonstruktsioon. Pärast sektsiooni täitumist eemaldati katusekonstruktsioon ja paigutati see järgmise tühja sektsiooni kohale. Täitunud sektsioonile pandi paneelid tagasi ning kaeti need hüdroisolatsioonikihiga.

1994. aastal Rootsi Kiirguskaitse Instituudi poolt Tammiku jäätmehoidla kohta koostatud ohutushinnangust selgus, et hoidla ei vasta kaugeltki tänapäevastele radioaktiivsete jäätmete hoidlate suhtes kehtivatele ohutusnõuetele. Seetõttu on alates 1995. aastast hoidla jäätmete ladustamiseks suletud. Kõik Eestis tekkivad radioaktiivsed jäätmed paigutatakse Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse vahehoidlasse.

Tammiku jäätmehoidlat ei olnud võimalik käsitleda ka radioaktiivsete jäätmete lõpphoidlana, sest ohutushinnangu alusel ei olnud tagatud seal ladustatud jäätmete pikaajaline ohutus ümbritsevale keskkonnale ja inimese tervisele. Seetõttu otsustati hoidla likvideerida, eemaldades sinna aastakümnete vältel ladustatud jäätmed ja transportida ning ladustada need Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse rahvusvahelistele nõuetele vastavas vahehoidlas, teostada hoidla likvideerimise (dekomissioneerimise) järgset seiret ning avada hoidla territoorium piiranguteta kasutuseks.

Käesolevaks ajaks on nimetatud eesmärkide teostamise nimel töötatud juba üle kahekümne aasta. 2001. aastal jõuti lõpule vedeljäätmete mahuti likvideerimisega. Mahutis leidunud vedeljäätmete analüüsimisel leiti, et arvestades jäätmete väga madalat aktiivsust on võimalik ja ohutu juhtida need tavalisse kanalisatsioonisüsteemi. 2008. aastal alustati peale keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmist ja kiirgustegevusloa väljastamist tahkete jäätmete eemaldamisega hoidlast. Esmalt võeti hoidlast välja kaks kinniseid kiirgusallikaid sisaldavat metallist kasti, mis moodustasid jäätmete kogumahust väikese osa, küll aga ca 90% hoidla koguaktiivsusest. Aastatel 2009-2011 eemaldati hoidlast kõik ülejäänud jäätmed ning transporditi edasiseks käitlemiseks Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse. Hoidla radioloogilise iseloomustamise, saastusest puhastamise ja lammutamisega alustati 2012. aastal ning aastaks 2022 saab dekomissioneerimise plaani kohaselt praegusest hoidla alusest maa-alast ja ümbritsevast territooriumist ilma piiranguteta kasutatav roheala.

Näita rohkem
Näita vähem