Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine 2008. aastal

Keskkonnaministeerium väljastas AS-le A.L.A.R.A. kiirgustegevusloa 23.09.2008. a. Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlast jäätmete väljavõtmiseks ja jäätmete veoks. Luba kehtib kuni 31.12.2011. a. Vastavalt Kiirguskeskusega 21.10.2008. a. kooskõlastatud kiirgustööloale on Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla sektsioonis nr 6 asuvate metallkastide nr 1 ja nr 2 eemaldamiseks (ohutustamise esimene etapp) planeeritud tegevused ja ajakava järgmised:

Nr.Töö nimetusKuupäev
1.Esimese erikonteineri tõstmine hoidla sektsiooni nr 9, sh. tõstekonksude eemaldamine.5.11.2008
2.Allikatega kastile 2 troppimisvahendite kinnitamine.6.11.2008
3.Allikatega kasti 2 tõstmine esimesse erikonteinerisse, troppimisvahendite eemaldamine.6.11.2008
4.Esimese erikonteineri kaane kinnitamine.6.11.2008
5.Esimese erikonteineri troppimine ja tõstmine sektsioonist nr 9 transpordikonteinerisse.7.11.2008
6.Veoks vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.7.11.2008
7.Transpordikonteineris asuva esimese erikonteineri transport ja paigaldus Paldiski vahehoidlasse.7.11.2008
8.Allikatega kasti 1 ettevalmistamine troppimiseks.10.11.2008
9.Teise erikonteineri tõstmine hoidla sektsiooni nr 9, sh. tõstekonksude eemaldamine.11.11.2008
10.Allikatega kastile 1 troppimisvahendite kinnitamine.13.11.2008
11.Allikatega kasti 1 tõstmine teise erikonteinerisse, troppimisvahendite eemaldamine.13.11.2008
12.Teise erikonteineri kaane kinnitamine.13.11.2008
13.Teise erikonteineri troppimine ja tõstmine sektsioonist nr 9 transpordikonteinerisse.14.11.2008
14.Veoks vastavuse kontrolliks vajalike mõõtmiste teostamine.14.11.2008
15.Transpordikonteineris asuva teise erikonteineri transport ja paigaldus Paldiski vahehoidlasse.14.11.2008

Märkus: Kuupäevad võivad muutuda AS-st A.L.A.R.A. mitteolenevatest asjaoludest (näiteks äärmuslikud ilmastikutingimused, viivitused transpordiettevõtte poolt osutatava teenusega jms.).

Konteinerite transpordiks kasutatakse tellitava teenusena Eestis tegutseva autotranspordiettevõtte AS Haanpää konteinerilavaga vedukautot juhiga, kes on läbinud klass 7 ohtlike ainete veoks vajaliku koolituse ja omab kehtivat tunnistust. Konteinerite liikumistee on järgmine: Tammiku hoidla – Viljandi maantee – Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11) – Tallinn-Paldiski maantee – Paldiski vahehoidla (Leetse tee 21, Paldiski).

AS Maves poolt läbi viidud hoidla ohutustamise keskkonnamõju hindamise käigus leiti, et peamist, ehkki minimaalset ohtu elanikkonnale kujutab endast radioaktiivsete jäätmete transport Paldiskisse. Radioaktiivsete jäätmete transpordiga Tammikult Paldiskisse kaasnevad kiiritusdoosid on oluliselt madalamad elanikukiirituse doosi piirmääradest ega erine oluliselt tavatranspordi kiirgusmõjust (transpordiavarii tõenäosus kogu transpordil on < 7,9 x 10-4 ja selle toimumisel oleks kahjulik kiirgusmõju praktiliselt olematu – maksimaalne kollektiivdoos ei ületaks 0,35 x 10-10 inim-Sv).

Sellest hoolimata on plaanis rakendada vajalikke meetmeid sellise avarii ennetamiseks ning selle võimalike tagajärgede leevendamiseks. Transpordioperatsioonide ajal saadab konteinerit vedavat AS Haanpää veokit AS A.L.A.R.A. saateauto, milles on olemas Ohtlike veoste autoveo eeskirjas ja muudes kehtivates õigusaktides ohtlike veoste teostamiseks sätestatud turvavarustus ning kiirgus- ja saasteolukorra hindamiseks vajalikud mõõteriistad. Avarii korral teavitab saateauto meeskond viivitamatult politseid, häirekeskust (Päästeamet), kiirabi (vajadusel) ja Kiirguskeskust. Seejärel tehakse saateauto meeskonna poolt viivitamatult kindlaks kiirgusolukord, vajadusel ala piiratakse ega lasta sinna kõrvalisi isikuid. Päästemeeskondade saabudes informeeritakse neid viivitamatult veose iseloomust (loomulikult on veok varustatud ka kõigi õigusaktides ette nähtud ohumärgistega) ning koostöös nendega töötatakse välja tegevuskava tagajärgede likvideerimiseks.

AS A.L.A.R.A. kontaktisikuteks hoidla ohutustamisel on:
Mart Varvas, telefon 6797 199, mobiil 51 74 284, e-post mart.varvas@alara.ee
Valery Badyrkhanov, telefon 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valery.badyrkhanov@alara.ee