Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamine aastatel 2012-2022

AS A.L.A.R.A. eesmärgiks Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamisel on hoidla likvideerimine (dekomissioneerimine) ja piiranguteta roheala taastamine. See hõlmab endas hoidla radioaktiivsest saastest puhastamist ja täielikku lammutamist ning hoidla ja selle territooriumi vabastamist Kiirgusseaduse nõuete täitmisest. Dekomissioneerimise plaani kohaselt saab 2022. aastal praegusest hoidla alusest maa-alast ja ümbritsevast territooriumist ilma piiranguteta kasutatav roheala.

Hoidla üheksast sektsioonist oli jäätmetega täidetud kuus sektsiooni. Aastatel 2008-2011 eemaldati nendes sektsioonides asunud jäätmed hoidlast, sorteeriti, pakendati transpordiks sobilikku konteinerisse ning transporditi Paldiski endisel tuumaobjektil asuvasse radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse, kus toimub jäätmete edasine sorteerimine, konditsioneerimine, ladustamiseks sobivatesse konteineritesse pakendamine ja ladustamine jäätmete vaheladustuspaigas.

Keskkonnaamet on hoidla dekomissioneerimistöödeks AS-ile väljastatud kiirgustegevusloa. Vastavalt loa tingimustele ja AS-i koostatud dekomissioneerimise plaanile jaguneb hoidla dekomissioneerimine kolmeks etapiks.

I etapp – Tammiku hoidla radioloogiline iseloomustamine

Esimese etapi käigus märgiti hoidla sektsioonidele (sh. sektsioone katvatele betoonplokkidele) ruudustik, kus iga ruudu suuruseks oli 0,3 m2. Seejärel mõõdeti igas ruudus saastetasemed ja koostati mõõtetulemuste alusel radioaktiivse saastumise kaart. Kaardi alusel määras Keskkonnaamet igas sektsioonis proovivõtu kohad ja proovide arvu, selgitamaks välja sektsioonide pindadel asuvad radionukliidid ja nende eriaktiivsused. Analüüsitulemustest lähtuvalt määras amet aprillis 2015 sektsioonide maksimaalsed lubatud radionukliidide tasemed ehk puhastamise piirmäärad, milleni tuleb saastunud pinnad puhastada.

II etapp – Tammiku hoidla radioaktiivsest saastumisest puhastamine

Teise etapi käigus eemaldati hoidla sektsioonide sisepindadelt radioaktiivselt saastunud kiht kuni puhastamise piirmäärade saavutamiseni, kasutades selleks lihvmasinaid ja piike. Eemaldatud saastunud kiht on radioaktiivne jääde, mis pakendati transpordiks sobilikku konteinerisse ja transporditi edasiseks käitlemiseks Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse. Seejärel koostati uus radioaktiivsest saastest puhastatud pindade kaart. Kaardi alusel määras Keskkonnaamet betoonpindadelt võetavate täiendavate proovide arvu ja kohad, veendumaks, et pinnad on puhastatud nõutud tasemeteni. Lisaks teostasid amet ja AS hoidla pindade gammaspektromeetrilised mõõtmised. Mõõtmiste alusel teostati pindade täiendav puhastamine. Amet kooskõlastas II etapi lõpetamise mais 2017. Lisatingimusena kohustas amet AS-i läbi viima Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla dekomissioneerimise III etapi tarvis kõikides sektsioonides täiendavad mõõtmised.

III etapp – Tammiku hoidla ja selle territooriumi vabastamine

 Kolmanda etapi täitmist alustati hoidla vabastamiseks vajalike gammaspektromeetriliste mõõtmiste teostamisega ja vajadusel pindade täiendava puhastamisega. Mõõtmistulemused on aluseks kiirgusohutushinnangute koostamiseks vabastamise nõude täitmise hindamiseks:

 • hoidlale võttes arvesse II etapis koostatud radioaktiivsest saastest puhastatud pindade kaarti ning hoidla lammutamisel tekkivate puhaste ehitusjäätmete käitlemise viisi ja kohta;
 • hoidla territooriumile võttes arvesse keskkonna kiirgusseire tulemusi ja territooriumi võimalikku kasutust pärast Kiirgusseaduse nõuete täitmisest vabastamist.

Ehitusluba hoidla lammutamiseks ja hoidla pealse katteehitise (angaari) demonteerimiseks väljastati AS-le mais 2018. Dekomissioneerimise plaani kohaselt on edasised olulisemad tegevused hoidla ja selle territooriumi vabastamisel järgmised:

 1. Angaari seinte- ja katuseplaatide demonteerimine;
 2. Hoidla katmine ajutise kattega;
 3. Angaari karkassi demonteerimine;
 4. Hoidlat ümbritseva pinnase eemaldamine, vajadusel saastunud pinnase kokku kogumine ja transport Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse;
 5. Vajadusel hoidla seinte puhastamine väljastpoolt;
 6. Gammaspektromeetrilised vabastamismõõtmised;
 7. Kiirgusohutushinnangu koostamine hoidla seinte ja katteplokkide vabastamiseks;
 8. Hoidla seinte ja katteplokkide lammutamine ja tekkinud ehitusjäätmete transport;
 9. Põranda eemaldamine, vajadusel puhastamine. Põrandaluse pinnase kontroll ja vajadusel saastunud pinnase kokku kogumine ja transport Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse;
 10. Kiirgusohutushinnangu koostamine põranda ja hoidla territooriumi vabastamiseks;
 11. Põranda lammutamine ja tekkinud ehitusjäätmete transport;
 12. Hoidla lammutusjärgse süvendi täitmine ja haljastamine. Hoidla aluse maa-ala ja ümbritseva territooriumi vabastamine piiranguteta kasutatavaks rohealaks.

AS A.L.A.R.A. kontaktisikuteks hoidla ohutustamisel on:
Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee
Valery Badyrkhanov, telefon 6741 366, mobiil 50 24 073, e-post valery.badyrkhanov@alara.ee