Planeering ja mõjuhindamine 2021-2023

Lõppladustuspaiga näol on tegemist olulise ruumilise mõjuga ehitisega. Paiga asukoha väljaselgitamiseks on vajalik koostada planeering ja viia läbi mõjude hindamine. Erinevatest planeeringu liikidest osutus sobivaimaks kohaliku omavalitsuse eriplaneering. See tähendab, et paiga asukoha valik toimub ühe omavalitsuse piires, milleks on Lääne-Harju vald, mille koosseisu kuulub ka Paldiski linn ja mille territooriumil asub Paldiski endine tuumaobjekt, kus praegu asuvad reaktorisektsioonid ja jäätmete vaheladustuspaik. Lääne-Harju Vallavolikogu toetas oma 06.06.2019. a. otsusega võimalust viia läbi kohaliku omavalitsuse eriplaneering lõppladustuspaiga rajamiseks Lääne-Harju valda. 04.07.2019. a. toimunud Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel otsustati toetada Keskkonnaministeeriumi ettepanekut valida sobivaimaks planeeringu liigiks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja kohustati Keskkonnaministeeriumi esitama Lääne-Harju Vallavalitsusele taotlus radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks vajaliku kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja mõju hindamise algatamiseks. Keskkonnaministeerium esitas radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse 18.11.2019. a. Lääne-Harju vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 28.01.2020. a.

Riigihanke „Eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks“ tulemusel sõlmiti hankeleping Skepast&Puhkim OÜ-ga. Hankeleping hõlmab lõppladustuspaiga rajamise I etappi, milleks on lõppladustuspaiga rajamiseks sobivaima asukoha leidmine ja mis seisneb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamises ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande koostamises ja tutvustamises.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus