Radioaktiivselt saastunud metallijäätmete lõppladustamiseks vajalik käitlemine ning Paldiski endise tuumaobjekti kahe reaktorisektsiooni likvideerimise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks vajalike uuringute elluviimine 2019 – 2023

Projekti lühinimeks on RAJALA (radioaktiivsete ätmete ladustamine) ning projekti kogumaksumus on 8,355 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85%  ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi toetus on 15%. Projekti täitmine toimub perioodil 2019 – 2023.

Projekti eesmärgiks on vähendada radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohtusid, et ära hoida põhja- ja pinnavee reostus, mis on ohuks inimeste tervisele.

Projekt koosneb viiest tegevusest:

1. Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise mõju uurimine erinevatest keskkonna ja sotsiaal-majanduslikest aspektidest lähtudes. Tegevuse käigus saadakse täpne ülevaade lõppladustuspaiga võimalike asukohtade näitajatest jne, mis on sisendiks planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks.

2. Paldiski endisel tuumaobjektil asuvate reaktorisektsioonide likvideerimise (dekomissioneerimise) insenertehnilised ja radioloogilised uuringud. Tegevuse tulemusena saadakse vajalikud tehnilised lähteandmed likvideerimistööde ohutuks läbiviimiseks, tekkivate jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks jne, mis on sisendiks mõjude hindamiseks.

3. Paldiski endisel tuumaobjektil asuvate radioaktiivselt saastunud metallijäätmete lõppladustamiseks vajaliku käitlemise ettevalmistus. Valdavalt on metallijäätmete näol tegemist maa-aluse torustikuga, mis ühendas Paldiski objektil asunud erinevaid rajatisi peahoones asuvate reaktorisektsioonidega ja mille kaudu liikusid radioaktiivsed vedeljäätmed või radioaktiivselt saastunud õhk. Aastatel 2024-2026 on planeeritud metallijäätmed transportida väljaspool Eestit asuvasse sulatustehasesse, kus toimub nende puhastamine ja sulatamine jäätmete mahu vähendamise eesmärgil. Kontsentreeritud tagastatavad radioaktiivsed jäätmed transporditakse edasiseks käitlemiseks Paldiski objektil asuvasse käitluskeskusesse, kus toimub nende lõppladustamiseks vajalik betoneerimine ja pakendamine. Seejärel ladustatakse jäätmed vaheladustuspaigas kuni nende lõpliku ladustamiseni rajatavas lõppladustuspaigas.                                                                                                                                                                                                            Käesoleva tegevuse raames soetatakse kontsentreeritud tagastatavate radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks betoonisõlm ning jäätmete ladustamiseks vajalikud betoonkonteinerid.

4. Lõppladustuspaiga asukohavalikuks vajaliku planeeringu ja selle mõjuhindamise tegevused. Tegevus on osaliselt piiriülene, sest keskkonnamõju strateegilise hindamise raames on Eestil kohustus hinnata lõppladustuspaiga rajamise piiriülest mõju.

5. Projekti toetatavate tegevuste ja tulemuste kommunikeerimine avalikkusele.

Projekti tulemuseks on loodud eeldused sobivaima lõppladustuspaiga asukoha väljaselgitamiseks ning reaktorisektsioonide likvideerimiseks. Alustatud on planeeringu koostamise ning mõjuhindamisega, avalikkusele on proaktiivselt ja selgelt tutvustatud projekti eesmärke, tegevusi ning nende tulemusi. Samuti on lõppladustamiseks vajalikul viisil käideldud Paldiski endisel tuumaobjektil asunud  radioaktiivselt saastunud metallijäätmed ning taastatud on 1,18 hektarit maad. Selle tulemusena on tagatud ümbritseva keskkonna ja inimeste tervise ohutuse parem kaitse. Radioaktiivsete jäätmete riikliku tegevuskava eesmärkidest on täidetud radioaktiivsete jäätmete pikaajalise ohutu käitlemise ning radioaktiivsete jäätmete tekke vähendamise nõue.

Projekti elluviija on AS A.L.A.R.A., kelle kontaktisikuteks on Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee ja Alari Kruusvall, telefon 6741 366, e-post alari.kruusvall@alara.ee

Projekti partner on Kliimaministeerium, kelle kontaktisikuks on Peeter Eek, telefon 6054 471, e-post peeter.eek@kliimaministeerium.ee