Radioaktiivselt saastunud metallijäätmete lõppladustamiseks vajalik käitlemine ning Paldiski endise tuumaobjekti kahe reaktorisektsiooni likvideerimise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks vajalike uuringute elluviimine 2019 – 2023

Projekti kogumaksumus on 8,559 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85%  ja SA Keskkonna-investeeringute Keskuse keskkonnaprogrammi toetus on 15%. Projekti täitmine toimub perioodil 2019 – 2023.

Projekti eesmärgiks on vähendada radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohtusid, et ära hoida põhja- ja pinnavee reostus, mis on ohuks inimeste tervisele.

Projekt koosneb viiest tegevusest:

1. Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise mõju uurimine erinevatest keskkonna ja sotsiaal-majanduslikest aspektidest lähtudes. Tegevuse käigus saadakse täpne ülevaade lõppladustuspaiga võimalike asukohtade näitajatest jne, mis on sisendiks planeeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks.

2. Paldiski endisel tuumaobjektil asuvate reaktorisektsioonide likvideerimise (dekomissioneerimise) insenertehnilised ja radioloogilised uuringud. Tegevuse tulemusena saadakse vajalikud tehnilised lähteandmed likvideerimistööde ohutuks läbiviimiseks, tekkivate jäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks jne, mis on sisendiks mõjude hindamiseks.

3. Paldiski endisel tuumaobjektil asuvate radioaktiivselt saastunud metallijäätmete lõppladustamiseks vajalik käitlemine. Valdavalt on metallijäätmete näol tegemist maa-aluse torustikuga, mis ühendas Paldiski objektil asunud erinevaid rajatisi peahoones asuvate reaktorisektsioonidega ja mille kaudu liikusid radioaktiivsed vedeljäätmed või radioaktiivselt saastunud õhk. Tegevuse käigus transporditakse metallijäätmed väljaspool Eestit asuvasse sulatustehasesse, kus toimub nende puhastamine ja sulatamine jäätmete mahu vähendamise eesmärgil. Saadud puhas metall suunatakse taaskasutusse. Kontsentreeritud tagastatavad radioaktiivsed jäätmed transporditakse edasiseks käitlemiseks Paldiski objektil asuvasse käitluskeskusesse, kus toimub nende lõppladustamiseks vajalik betoneerimine ja pakendamine. Seejärel ladustatakse jäätmed vaheladustuspaigas kuni nende lõpliku ladustamiseni rajatavas lõppladustuspaigas.

4. Lõppladustuspaiga asukohavalikuks vajaliku planeeringu ja selle mõjuhindamise tegevused. Tegevus on osaliselt piiriülene, sest keskkonnamõju strateegilise hindamise raames on Eestil kohustus hinnata lõppladustuspaiga rajamise piiriülest mõju.

5. Projekti toetatavate tegevuste ja tulemuste kommunikeerimine avalikkusele.

Projekti tulemuseks on loodud eeldused sobivaima lõppladustuspaiga asukoha väljaselgitamiseks ning reaktorisektsioonide likvideerimiseks. Alustatud on planeeringu koostamise ning mõjuhindamisega, avalikkusele on proaktiivselt ja selgelt tutvustatud projekti eesmärke, tegevusi ning nende tulemusi. Samuti on lõppladustamiseks vajalikul viisil käideldud Paldiski endisel tuumaobjektil asunud 170 tonni radioaktiivselt saastunud metallijäätmeid ning taastatud on 1,18 hektarit maad. Selle tulemusena on tagatud ümbritseva keskkonna ja inimeste tervise ohutuse parem kaitse. Radioaktiivsete jäätmete riikliku tegevuskava eesmärkidest on täidetud radioaktiivsete jäätmete pikaajalise ohutu käitlemise ning radioaktiivsete jäätmete tekke vähendamise nõue.

Projekti elluviija on AS A.L.A.R.A., kelle kontaktisikuteks on Ivo Tatrik, telefon 6741 366, mobiil 51 51 111, e-post ivo.tatrik@alara.ee ja Alari Kruusvall, telefon 6741 366, e-post alari.kruusvall@alara.ee

Projekti partner on Keskkonnaministeerium, kelle kontaktisikuks on Maria Leier, telefon 6262 908, e-post maria.leier@envir.ee